Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 13 spalio, 2010

Pjūties padėkos šventė

Šventinės Pjūties padėkos pamaldos spalio 10 d. vyko Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Šiose pamaldose dalyvavo ne tik Vištyčio, bet ir Virbalio parapijų tikintieji bei svečias iš Švedijos. Po pamaldų visi susirinko prie bendro stalo, kur dalinosi šių metų užaugintu derliumi ir suruoštomis vaišėmis.

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 3 spalio, 2010

Kvietimas

Visi krikštu tapę Kristaus kūno –  bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje,  Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“, skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamo seminarų ciklo tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.

Pirmasis užsiėmimas įvyks Šakių evangelikų liuteronų parapijoje, spalio 30 dieną (1 užsiėmimo tema „Nuodėmė ir malonė“. ). Šioje parapijoje taip pat vyks ir Reformacijos šventės pamaldos.

Detali visų mokymų tvarka, temos  ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą.

Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt iki 2010-10-19.

Kristuje

LELB Konsistorijos ir visos darbo grupės vardu

Vyskupas Mindaugas Sabutis

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 8 rugpjūčio, 2010

Šeimų stovyklos baigiamosios pamaldos

Daugiau nuotraukų

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 18 liepos, 2010

Kapinių šventė

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 9 birželio, 2010

Svečiai iš Vokietijos

Birželio 9 d. Virbalio, Vištyčio ir Marijampolės parapijas aplankė svečiai iš Vokietijos Šiaurės Elbės bažnyčios kun. V.Thiedemann ir kun. C.Hunzinger. Pirmą kartą Lietuvoje viešinti kun. C.Hunzinger, kuri šiuo metu yra atsakinga už ryšius su mūsų ir kitomis Baltijos šalimis, lydima kun. V.Thiedemann susipažino su liuteronų parapijomis.

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 10 gegužės, 2010

“Giesmių giesmelės“ simbolis atkeliavo į Vištytį

Gegužės 8 d.  Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių giesmių šventė. Ji surinko gausų būrį giesmininkų, kurie suvažiavo iš toli ir arti, net iš trylikos skirtingų miestų bei miestelių.

Apie šventę galima paskaityti daugiau.

Šventės nuotraukos

Kitais metais ši šventė bus organizuojama Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 6 balandžio, 2010

Velykinis sveikinimas

…Prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų, paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums nuteisinti. (Rom 4,24b-25)

Mielieji Kristuje,

Mirtis ir tamsybė daugeliui žmonių kartų kėlė baimę ir neviltį. Mėginimas įveikti šią baimę savo pastangomis – protu, vaizduote, aukojimais – neatitraukė mirties iš gyvųjų pasaulio. Teisumo siekimas virsdavo saves apgaule ir įvesdavo į dar didesnę kančią bei nusivylimus. Nes, kad ir ką žmonės mėgindavo daryti, susidurdavo su ta pačia nuodėme ir ta pačia neviltimi.

Ačiū Dievui – Jis nepaliko žmonijos merdėjimui ir tamsai, bet siuntė savo vienatinį Sūnų, kad šis taptų permaldavimo auka ir mirties nugalėtoju! Paulius mums tą nusako nuostabiais žodžiais: paaukotą dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltą mums išteisinti. Todėl Velykos yra kiekvieno krikštyto žmogaus šventė, nes vieninteliame Kristuje mūsų viltis – juk visas Jo darbas yra įvykdytas dėl mūsų. Džiaugdamiesi Velykų žinia ir drauge tardami: „Jis tikrai prisikėlė!“, mes džiugaujame, kad Viešpats maloniai priėmė bei pakvietė mus būti Jo pergalės dalininkais. Tad Velykos – Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – nėra tik istorinis įvykis. Tai – mūsų įvykis, mūsų dalis. Sutaikymas su Dievu, pergalė prieš mirtį ir pragarą – mūsų tikrovė.

Prisikėlęs Viešpats, kuris gyvena savo Bažnyčioje, lydi tikinčiuosius kelyje į jiems priruoštus namus. Kai kada krikščionys suglumę stebi pasaulį ir save pačius – nuodėmė ir tamsa vis dar gyvuoja ir net siautėja, pažeisdama gyvenimus, sielas ir kūnus. Bet čia mūsų sąžinės turėtų rasti atsakymą – juk mes dažnai gyvename taip, lyg Dievo nebūtų. Kaip dažnai mes priimame svarbius sprendimus ir teisiame savo artimą, lyg būtume patys šio pasaulio viešpačiai, o Kristus – likęs kape. Kaip dažnai mielai vykdome savo ir šio pasaulio valią, trokštame šio pasaulio teisybės, pamiršdami Dievo valią ir Jo teisybę.

Linkiu, kad mums Prisikėlimo žinia būtų didžiausio džiaugsmo šaltinis, o Jo Žodis ir Sakramentai, per kuriuos mūsų gyvenimai atnaujinami, – kasdienė duona. Linkiu, kad su pasitikėjimu pavestume Dievui visus savo kelius, prisimindami, kad Jis yra Gyvasis ir Amžinasis, pats saves nepagailėjęs dėl mūsų ir mus pamilęs. Tad pasilikime Jo meilėje!

Su Viešpaties Prisikėlimu!

Mindaugas Sabutis

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 24 gruodžio, 2009

Vyskupo sveikinimas

Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. (1 Jn 5,12)

Jėzus pamokslaudamas klausė savo mokinių, o ir visų kitų klausytojų, kas žmogui brangiausia. Be abejo – gyvybė. Galime laimėti visą pasaulį, bet, pasak Viešpaties, ką mes laimėtume, jei prarastume gyvenimą?

Dievas mums leidžia gyventi įdomiame laike, kai besiartinančia pasaulio pabaiga žmones gąsdina ne įvairių religinių ar filosofinių idėjų kūrėjai, bet visa žmonija yra krečiama baimės ir nežinomybės. Didžiausi protai nebegali nuraminti geresnėmis perspektyvomis ir piešia vaizdus apie pasaulio atšilimą, Žemės gyventojų perteklių, branduolinius karus ir kitas negandas. O jei paskaitytume lygiai prieš šimtą metų rašytas pranašystes, pamatytume, kokioje skirtingoje nuotaikoje gyvename mes, palyginus su 20-ojo amžiaus pradžios žmonėmis. Tada buvo daug įsitikinusių, kad žmogaus protas ir valia sukurs taiką, teisingumą bei progresą. Šiandien visiems aišku, kad taip pavadinti dalykai ne visiems atnešė gėrį, o daugelis – milijardai žmonių – už jį moka ligomis, užterštumu ir badu. Bet yra vienas panašumas, kuris žmoniją vienija šiandien ir tuomet – pasitikėjimas savimi ir Dievo atmetimas. Žmonija garbina savo išmintį, bet ne Tą, kuris sukūrė visatą ir iš neapsakomos meilės atėjo pas mus dovanoti Gyvenimą – tikrą, pilnakraujį ir amžiną gyvenimą.

Apaštalas Jonas kalba paprastai – Kas turi Sūnų… Pavieniai žmonės, o ir ištisos tautos didžiuojasi vieni prieš kitus tuo, ką turi. Vieni – turtą, kiti – jėgą, treti – išmintį ar gudrumą. Yra ir tokių, kurie džiaugiasi tuo, kad yra atviri niekšai ir piktžodžiautojai. Tačiau mes tikrai žinome, kad niekas, ką žmogus susikuria pasididžiavimui ir garbinimui, negali jam padėti. Nes stabas, – ar kūniškas, ar protinis, – yra nebylus.

Bažnyčioje taip pat neretai aptariame, kas ką turi ar ko neturi: pastatų grožį, parapijiečių gausą, kunigo „gerumą“. Tačiau Kalėdų laike bei žengiant į Naujuosius metus Dievas mus kviečia džiaugtis. Nes Jis pats pas mus atėjo ir apsigyveno tarp mūsų. Pats Dievas! Tad mūsų svarstymai nedaug tepadės, kol neišmoksime kasdien džiaugtis tuo, ką tikrai turime – Jėzumi Kristumi. Jis savo Žodžiu ir Sakramentais mus išlaiko ir laimina, atleisdamas nuodėmes, ištiesdamas gelbstinčią ranką mūsų stokoje, ligose ir baimėse.

Džiaugiuosi drauge su Jumis, kad mes, Bažnyčia, turime geriausią dalią – Viešpatį, subūrusį mus į vieną tautą ir vedantį į pažadėtus namus.

Linkiu, kad Kalėdų džiaugsme išliktume visus metus.

Brolis Kristuje,

Mindaugas Sabutis

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 23 gruodžio, 2009

Visuomet džiaukitės Viešpatyje!

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Fil 4,4

Kas yra Kristaus gimimas? Ar tai šventė, kuri mūsų švenčiama kartą per metus, ar kažkas daugiau? Kristaus gimimas yra naujo gyvenimo pradžia, naujo žmogaus gyvenimo kartu su Dievu pradžia. Tokia šventė yra be pabaigos, nes tai visas gyvenimas, kiekviena jo akimirka, o ne viena ar keletas dienų per metus. Tad norisi linkėti: švęskime tikrąją Kristaus gimimo šventę, mūsų naujo žmogaus gimimo ir gyvenimo šventę, ne laikiną, praeinančią šventę, o amžiną šventę, amžiną gyvenimą Kristuje.

Kun. Vaidas Klesevičius

Autorius: Vištyčio evangelikų liuteronų parapija | 22 gruodžio, 2009

Aplankyti pensininkai Vištytyje

Gruodžio 22 d. gražaus projekto dėka “Pensininkai padeda pensininkams Rytų Europoje“ Vištytyje buvo aplankyta 16 pensininkų. Jiems buvo perduota kalėdinis maisto produktų paketas, kuris buvo suruoštas už atsiųstą Vokietijos pensininkų paramą.

Tądien iš aplankytų žmonių vyriausia buvo 93 metų amžiaus sulaukusi Marija Karaškevičienė, gyvenanti Girėnuose

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorijos